Vedtægter

Vedtægter for Klokketårnets Venner af 5. marts 2014.

§ 1 Hjemsted:

Klokketårnets Venner er hjemmehørende i Faaborg.

§ 2 Formål:

 1. Indsamle midler til den løbende vedligeholdelse af Klokketårnet.
 2. Informere om Klokketårnet historisk, arkitektonisk og kulturelt, da Tårnet ikke blot er kirketårn til byens første Skt. Nikolaj Kirke, men også er byens vartegn og en umistelig del af Faaborgs dna.
 3. Sørge for åbning i relevante perioder af året ved hjælp af frivillige kustoder.
 4. Afholde fremvisninger efter behov.
 5. Foreningen arbejder for at fastholde Klokketårnets og byens identitet bl.a. gennem internet-hjemmesiden klokketaarnet.dk

§ 3 Klokketårnets Venner: Medlemmer og organisering.

 1. Medlemmer kan optages i foreningen som enkelte personer, institutioner, foreninger, virksomheder og lignende.
 2. Anmodning om medlemskab indgives til bestyrelsen direkte eller via hjemmesiderne.

§ 4 Kontingent:

 1. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Generalforsamling:

 1. Den ordinære årlige generalforsamling afholdes i Faaborg inden udgangen af marts måned.
 2. Indkaldelse sker via e-mail, på foreningens hjemmeside samt i facebook gruppen: klokketårnets venner senest 14 dg. før generalforsamlingens afholdelse.
 3. Dagsorden på generalforsamlingen:
  a) valg af dirigent og referent,
  b) bestyrelsen aflægger beretning,
  c) godkendelse af regnskab,
  d) indkomne forslag,
  e) valg af bestyrelse inkl. valg af suppleanter,
  f) valg af revisor, g) eventuelt.
 4. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted.
 5. Ved beslutninger på generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem én stemme.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis min. 25% af medlemmerne, stiller krav herom til bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen indkalder herefter snarest muligt til den ekstraordinære generalforsamling efter samme retningslinjer som til generalforsamlingen.

§ 7 Bestyrelse:

 1. Bestyrelsen består af min. 3 valgte medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen suppleres med 2 medlemmer fra menighedsrådet.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand og kasserer.

§ 8 Hæftelse:

 1. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

§ 9 Tegning

 1. Foreningen tegnes af formand samt 1 bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald kan foreningen tegnes af næstformand og kasserer i forening

§ 10 Regnskab:

 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. jan. til 31. dec.
 2. Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 3. Revisor vælges for 2 år ad gangen.

§ 11 Vedtægter og opløsning:

 1. Ændring af vedtægter eller opløsning af foreningen kan alene ske på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal hos de fremmødte. Ved opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle formue overdrages Klokketårnets ejere.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 13.marts 2019.

 

.

.

.

.

.