Vedtægter

Vedtægter for Klokketaarnets venner af 5. marts 2014.
§ 1 Hjemsted
Klokketaarnets venner er hjemmehørende i Faaborg.
§ 2 Formål
1. Indsamle midler til den løbende vedligeholdelse af Klokketårnet.
2. Beskrive Klokketaarnet i detaljer. Historisk, arkitektonisk, kulturelt, klokkespil,
vedligeholdelse, åbningstider og entre, reservation af rundvisning, billedarkiv.
3. Klokketaarnet er ikke blot et ”kirketårn”, men selve byens vartegn/symbol. Foreningen skal, med klokketårnet som udgangspunkt, arbejde for at fastholde byens identitet. Primært gennem internet-hjemmesiderne klokketaarnet.dk og klokketårnet.dk
§ 3 Klokketaarnets venner: medlemmer og organisering.
1. Optagelse af medlemmer: som medlemmer kan optages såvel personer som institutioner, foreninger og virksomheder og lignende.
2. Anmodning om medlemskab indgives til bestyrelsen direkte eller via hjemmesiderne.
§ 4 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.
§ 5 Generalforsamling
1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Faaborg inden udgangen af marts måned.
2. Indkaldelse sker via e-mail, foreningens hjemmeside samt facebook gruppen: klokketårnets venner senest 14 dg. før generalforsamlingens afholdelse med følgende dagsorden: a) valg af dirigent/referent, b) bestyrelsen aflægger beretning, c) godkendelse af regnskab, d) indkomne forslag, e) valg af bestyrelse inkl. valg af suppleanter, f) valg af revisor, g) evt.
3. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted.
4. Ved enhver beslutning på generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem én stemme.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes hvis min. 25% af medlemmerne, stiller krav herom til bestyrelsen.
2. Bestyrelsen indkalder herefter snarest muligt til den ekstraordinære generalforsamling efter samme retningslinjer som til generalforsamlingen.
§ 7 Bestyrelse
1. Bestyrelsen består af min. 3 valgte medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 1 medlem dog alene for 1 år.
2. Bestyrelsen suppleres med 2 medlemmer fra menighedsrådet.
3. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand og kasserer.
§ 8 Hæftelse
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
§ 9 Tegning
Foreningen tegnes af formand samt 1 bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald kan
foreningen tegnes af næstformand og kasserer i forening
§ 10 Regnskab
1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. jan. til 31. dec.
2. Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
3. Revisor vælges for 2 år ad gangen.
§ 11 Vedtægter og opløsning
Ændring af vedtægter eller opløsning af foreningen kan alene ske på en generalforsamling
med simpelt stemmeflertal hos de fremmødte. Ved opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle formue overdrages Klokketårnets ejere.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 14. marts 2018.

Bestyrelse valgt af generalforsamlingen:
Einar Fog-Nielsen Formand
Else Garde Christensen Næstformand
Else Madsen Kasserer
Svend Lund
Annelise Poulsen
Suzette Ascot
Udpeget af menighedsrådet:
Erik Buch
Leif Kurt Jensen

.

.

.

.

.

Skriv et svar