Referat fra generalforsamlingen

Klokketårnets Venner
Generalforsamling afholdt den 19. marts 2015. Det Gamle Bibliotek. Grønnegade 44. 5600 Faaborg.
1. Einar Fog-Nielsen blev valgt som dirigent.
2. Kai Hansen aflagde og fik godkendt følgende beretning for året 2014:
Det var med meget usikre forventninger vi gik ind i 2014. Året 2013 havde været forrygende, nyhedens interesse efter den store restaurering 2011-2012 og det meget fine salg af Einar Fog- Nielsen’s bog om Klokketårnet.
Vi startede året med vores 1.ste Nytårsmarch. Ca. 45 personer deltog. Det var rigtigt fint og det var nemt at beslutte at vi ville gøre det til en tradition.
I forårsmånederne startede de første konkrete sonderinger for at få fremstillet en smuk og brugbar model af Klokketårnet. Et tæt samarbejde med Faaborg Miniby, der i efteråret resulterede i en model, som vi håber at få glæde af i årene fremover.
Som et forsøg åbnede vi Klokketårnet i dagene 13-19 april i Påsken. Det blev til i alt 150 voksne og 64 børn. Ikke imponerende, men det er væsentligt at vi gør Klokke-tårnet tilgængeligt.
Klokketårnets Dag d. 4.maj 2014 blev en begrænset succes. Det “åbne hus” blev besøgt af forholdsvis få voksne og kun 8 børn på trods af den annoncerede tegnekonkurrence. Det var endda en søndag. Fremover vil vi prøve at lægge vores Klokketårnsdag, så den falder sammen med andre aktiviteter i byen.
5.juni var der veteranbiltræf. Klokketårnet var vært for en for en lille forfriskning. I samme periode havde vi sammen med Horne Mandskor besøg i Klokketårnets af venskabskoret fra Arendal, Norge.
Sommersæsonen varede fra 23. juni. til 30. august. Vi startede med 14 dages udstilling af private klokketårns effekter arrangeret af Einar F-N med hjælpere. Det gav mange gode historier og fint besøg. I 2015 gentager vi succes’en, men udvidet til 3 uger.
Ellers var sæsonen præget af et fantastisk sommervejr, det var rigtig badevejr og ikke til byvandringer. Sammenholdt med at nyhedens interesse var forsvundet, gav det et tab på ca 1.000 besøgende.
Som noget nyt holdt vi åbent om aftenen når Shopping Faaborg have Open-By-Night. Det var en stor succes, der med sikkerhed vil blive fortsat. I det hele taget håber vi på at kunne medvirke til at styrke samarbejdet på kryds og tværs i vor by.
Sæsonen igennem har Else Garde Christensen haft koordineringen af vagterne for vore kustoder. Uden de ca. 30 frivillige kustoders store indsats ville Klokketårnet og vor forening være ilde stedt. Der skal derfor lyde et stort og dybfølt tak til vore kustoder for indsatsen. Heldigvis er tilbagemeldingen, at det ikke er et surt offer, men tvæt imod giver det gode oplevelser i kontakt med nye mennesker.
Sæsonen sluttede med åbent i efterårsferien. Samlet sluttede 2014 med knap 5.000 besøgende mod knap 6.000 besøgende i 2013, og en entre indtægt på 13.000 kr mindre.
I årets løb har vi haft ca 20. aftalebesøg i Klokketårnet. Det har været alt fra hjertepatienter over foreninger, menighedsråd og famile/firma sammenkomster. I princippet er Klokketårnet åbent 24/7, men det kræver selvfølgeligt at vi kan finde en “kustode”. Typisk kan et besøg dække Ymerbrønden, Helligånds-kirken og Klokketårnet. Det giver en spændende introduktion til vor dejlige by og historien bag. Vi håber at I alle vil medvirke til at “reklamere” for disse besøg efter aftale.
I slutningen af oktober holdt vi vores sammenkomst for kustoderne. Det blev en dejlig aften med godt samvær og mange udvekslinger af ideer og oplevelser.
Vi havde konstateret, at for at få vore åbningstider med i turistbrochuren, skulle vi tegne en annonce. Vi finder det ikke rimeligt, at en 100% frivilligt drevet attraktion skal betale for dette. Endda kun i en lille annonce blandet med andet annonce materiale bagerst i brochuren. En placering i det redaktionelle stof hvor Klokketårnet omtales kunne accepteres. Vi tegnede en annonce for 2015 og vi besluttede samtidigt at melde os ind i Turistforeningen for at kunne arbejde på de indre linier.
Medlemsmæssigt kniber det med at få medlemstallet over 70 stk. På baggrund af den fantastiske opbakning i forbindelse med restaureringen 2011-2012 er det meget skuffende. Vi synes at det arbejde der bliver gjort for områdets indiskutable vartegn fortjener mere støtte. Men vi må ikke være gode nok til at formidle budskabet. Vi vil gøre vores yderste for at forbedre indsatsen.
Vi har styrket vores kapacitet til at udvikle vores hjemmeside, idet Svend Lund har deltaget i et kursus i udviklingsværktøjet Word-press. I løbet af 2015 skulle vi gerne få gjort vores hjemmeside www.klokketaarnet.dk til et spændende websted med konkrete oplysninger og gode historier.
Vi vil forbedre medlemspleje og kontakt med arrangementer og nyhedsbreve. Her har Else Madsen sagt ja til at yde en indsats og hun er i den forbindelse indtrådt i bestyrelsen.
Til slut vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Der er heldigvis masser af vilje og ideer til at styrke vores indsats.
3. Regnskab revideret af Frants Andreasen blev fremlagt:
Klokketårnets Venner
Regnskab 2014
2014
2013
Indtægter
Entre
72.927
85.774
Aftalebesøg
4.645
Bog Klokketårnet
2.924
37.442
Klokketårns model
875
T-shirt
1.200
5.100
CD
5.200
600
Postkort
1.660
1.330
Bente Posselt
2.430
Kontingent
7.100
5.300
Indtægter i alt
98.961
135.546
Udgifter
Mødeudgifter
6.008
4.201
Annoncer
976
Hjemmeside
4.230
PC og lign. udstyr
2.720
5.774
Brochurer
1.500
1.330
Klokketårns model
1.500
Forbrug bog og T-shirt
1.800
31.423
Bente P og Lisb K
2.950
Kontor og div
1.172
Gebyrer og renter
-140
Udgifter i alt
21.740
43.704
Årets resultat
77.221
91.842
Balance
Aktiver
Sparekassen Fyn
123.967
Kontant
200
Likvide beholdninger
124.167
Lagerbeholdninger
Bogen om Klokketårnet
24.000
Klokketårns model
14.560
T-shirts
13.200
Bente Posselt
600
Nedskrivning lager
-26.180
Lager i alt
26.180
Aktiver i alt
150.347
Passiver
Egenkapital
150.347
4. Indkomne forslag. Annie Dibbern var foreslået og havde indvilliget i at overtage posten som kasserer, dog uden at indtræde i bestyrelsen.
5. Svend Lund og Kai Hansen blev genvalgt. Derudover indvilligede Suzette Ascott i at indtræde i bestyrelsen. Vi glæder os over nu at have meget turisme erfaring at trække på.
6. Frants Andreasen blev genvalgt som revisor.
Slut på selve generalforsamlingen. Herefter pause med kaffe, the, m.m.
Else Garde Christensen fortalte om kustode arbejdet. Fastlæggelse af sæsonens åbningstider. Kalendermøde hvor kustoderne bliver orienteret og procedurer gennemgået. Oprettelse af Google kalender til styring af vagterne. Mulighed for ekstra “oplæring” af nye kustoder.
Derefter kunne Kai Hansen og Annelise Poulsen berette lidt om fire tiltag, der er i gang for Klokketårnet.
A. Spillebordet til klokkespillet (fra 1960) er nedslidt og skal fornyes. Vores klokkenist Bo Lerche vil også gerne have udvidet den elektroniske del, så der derfra kan spilles på samtlige 38 klokker.
B. Klokketårnets spir har fra dag 1 “stået” på Klokketårnets mure. I forbindelse med det stadigt voldsommere vejr med flere og flere orkaner, er mulighederne for at foretage en direkte sammenbinding mellem spir og tårn ved at blive undersøgt.
C. De tjærede spån på spiret er allerede ved at falme. Udbedringen forventes at blive en garanti sag.
D. Kalkningen indvendigt i tårnet skaller af i store flager. Hovedårsagen er fugt. Forskellige muligheder for udbedring undersøges. Det forventes at Klokketårnet vil være præsentabelt indvendigt til sommersæsonen starter.
Einar Fog-Nielsen fortalte om de “Søndagsture med præsten” som han vil lave nogle gange hen over sommeren. Under en vandring vil han med baggrund i Helligåndskirken, Klokketårn og den tidligere Synagoge fortælle om historie og religion i Faaborg.
Endelig var der en god debat, specielt om åbningstider og aktiviteter.
Liselotte Schaumann hjalp os undervejs med at synge nogle af vore Klokketårns- og Faaborg sange.
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.15

Skriv et svar