Er sket

Årsmøde i Klokketårnets Venner onsdag d. 14. marts 2018 i Det nye Hospital

Referat:

  1. Til dirigent blev valgt Søren Kristiansen.
  2. Formand Kai Hansen aflagde beretning, hvor han fortalte om årets forskellige aktiviteter. Han takkede kustoderne for deres indsats. Formanden nævnede problemerne med klokkespillet, som ”Vennerne” sammen med Menighedsrådet gerne vil bidrage med på sigt at få løst. Tårnet skal kalkes og spiret tjæres i 2018. Projekt med automatik og overvågning i spiret foreligger til en pris af ca. kr. 15.000. Kai Hansen meldte, at han ønskede at takke af som formand. Der foreligger en trykt beretning af formandens indlæg, som tilgår bestyrelsen sammen med referat.
  3. Else Madsen fremlagde regnskabet, som sluttede med et resultat på kr. 88.878,62. Kassebeholdning ved årets udgang var kr. 317.875,68. Regnskabet er revideret, og blev godkendt. Regnskabet for 2017 tilgår også bestyrelsen.
  4. Under indkomne forslag blev bestyrelsens forslag vedtaget, hvilket betyder, at ordlyden i vedtægterne ændres således, at der fremover indbydes til Generalforsamling, og ikke til Årsmøde,
  5. Som ny formand efter Kai Hansen blev valgt Einar Fog-Nielsen / Næstformand Else Garde Christensen modtog genvalg / Kasserer Else Madsen modtog genvalg /Svend Lund, Suzette Ascot fortsætter efter genvalg i 2017 /Annelise Poulsen er indtrådt i 2017 / Erik Buch og Leif Kurt Jensen er valgt til bestyrelsen fra Menighedsrådet, og fortsætter. Der er 8 valgte medlemmer i bestyrelsen.
  6. Frants Andreasen modtog genvalg som revisor.
  7. Under eventuelt takkede den nye formand Kai Hansen for godt og visionært arbejde i hans tid som formand, og overrakte ham en boggave og blomsterhilsen. Den nye formand takkede desuden bestyrelsen og menighedsrådet for godt samarbejde og kustoderne for deres engagement.

Koret Efterklang medvirkede ved Årsmødet, og der blev sunget mange sange og fællessange, ligesom der var en god stemning i forsamlingen med kaffe/ the / øl vin og vand og smørrebrød.

Næste møde i Bestyrelsen blev fastlagt til tirsdag d. 8. maj kl. 10.00 i lokalerne i Priorensgade. Referent: Einar Fog-Nielsen.

Klokketårnets Venner – Beretning for 2017

2017 var 5te sæson hvor Vennerne stod for Åbningstiderne i Klokketårnet, og jeg mener at kunne sige at “vi har fundet melodien”. Året startede med den nu traditionelle Nytårs march med ca xxx deltagere, heraf mange gengangere. Vi prøvede med åbent i vinterferien, men det var for koldt. Åbent fra mandag til lørdag i Påsken. Også koldt men det gik. Opstilling og fernisering af sommerudstillingen 14.juni med Hornegruppen og Lone Volder Johnsen. Åbent fra 15. juni – Valdemars dag – og indtil kunstnertræffet først i september. Igen mandag til lørdag i efterårsferien. I alt nåede vi 3873 betalende gæster og 1426 børn. Den våde sommer taget i betragtning ganske OK. Vi sagde tak til vore ca. 30 dygtige kustoder med en lille – men meget hyggelig – sammenkomst 3die november. Det er fantastisk at kunne trække på så mange frivillige, og vi er dem dybt taknemmelige. Heldigvis er der også mange positive oplevelser forbundet med tjansen. Vi sluttede af med vores Julearrangement med kagekonkurrence, børne quiz, gløgg og æbleskiver og en lille julebazar. Tilslutningen til kagekonkurrencen var ikke imponerende på trods af det fine arrangement og de flotte gaver. Tusind tak til vore sponsorer.

Resultatmæssigt sluttede vi af med et overskud på 88.878 kr. Det bedste efter åbnings året, der var noget særligt. Med et tidsforbrug på ca. 375 kustodetimer og et gæt på omkring 500 bestyrelses timer, da har vi tjent ca 100 kr. i timen til Klokketårnet. Det er rigtigt flot for frivilligt arbejde. Vi havde ved årets udgang en kassebeholdning på 317.000 kr.

2018 vil blive afviklet efter samme læst. Vi glæder os til senere at kunne præsentere en meget kendt lokal kunstner til sommerudstillingen. I Venne regi ligger et projekt med automatik og overvågning af tag lugen ved klokkespillet. Det vil koste ca. 15.000 kr.

Menighedsrådet er i gang med at indhente tilbud og med at vurdere en løsning til problemerne omkring klokkespillet. Den mest sandsynlige løsning vil koste i omegnen af 600.000 kr, og vil blive udført i 2019. Så vi fortsætter med at spare op i 2018. Det er mit personlige håb at de mange penge bliver fulgt op med et krav om et betydeligt antal årlige koncerter, evt. med gæste klokkenister.

I 2018 vil Klokketårnet blive kalket og “tjæret” udvendigt. Problemerne med afskalning indvendigt afventer den rigtige løsning.

Efter 6 år som formand har jeg valgt at takke af, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i bestyrelsen og for mange dejlige oplevelser i den forbindelse. Det er selvfølgeligt ikke fair at nævne enkelt personer, men jeg vil alligevel nævne nogle få. Else Garde Christensen for hendes utrættelige styring af vagtplaner, Nytårsmarch, sommerudstilling og kustodesammen-komst. Til al det praktiske i forbindelse hermed har Annelise Poulsen været en meget stor støtte. Else Madsen har stået for finanser, referater, statistikker, plakater, m.m. altid under fuld kontrol. Endeligt har Suzette Ascot gjort en stor indsats med Jule-arrangementet.

Med Einar Fog-Nielsen tilsagn om at overtage formandsposten, er jeg sikker på at Klokketårnet og Vennerne går en lys fremtid i møde. Jeg selv fortsætter som menigt medlem af Vennerne og vil assistere i det omfang jeg kan.

Faaborg d 14. marts 2018

Kai Hansen

Korfestival i Faaborg. Klokketårnet holder åbent når der er korfestival i Faaborg.
Lør. d. 30. maj 2015, kl. 10-13. (Entré: 20 kr. for voksne, børn gratis)
Faaborg Klokketårn, Tårnstræde, Faaborg

Nytårsmarch den 1/1-2015 kl. 11 fra Klokketårnet

i Faaborg. Turen starter op herfra og vi går gennem Østergade til Svømmehallen

hvorfra vi følger Danmarks Bedste Motionsrute. Ruten går langs Sundsøen igennem

PricesHaveskoven – Kaleko – Bakkevej – Gymnasiet – langs Omfartsvejen til

Svømmehallen. Herfra går vi tilbage til Klokketårnet hvor turen slutter – en

strækning på ca. 5 km. Efter turen ønsker vi godt nytår med en lille forfriskning i

Tårnet.

Alle er velkomne og det er gratis at være med.

Skriv et svar