Det sker

Generalforsamlingen gennemføres, når situationen tillader det.

Generalforsamling i Klokketårnets Venner

Aflyst indtil videre

???. marts 2020 kl. 19:30

i Priorensgade 12A, 5600 Faaborg

 1. Velkomst:
  Einar Fog-Nielsen
 2. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslår Søren Kristiansen
 3. Valg af referent:
  Bestyrelsen foreslår Suzette Ascot
 4. Bestyrelsen aflægger beretning:
  Einar Fog-Nielsen
 5. Fremlæggelse af regnskab:
  Else Madsen
 6. Indkomne forslag:
  Indsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelse, revisor og evt. suppleanter:
  På valg for 2 år er:
  Einar Fog-Nielsen formand som modtager genvalg
  Else Garde Christensen næstformand som modtager genvalg
  Else Madsen kasserer som modtager genvalg
  Frants Andreasen revisor
  Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen modtages gerne, især en med interesse for sociale medier vil være meget velkommen.
 8. Eventuelt:
 9. Pause:
  Der vil være et lettere traktement.
 10. Foredrag med Flemming Brandrup:
  der vil fortælle om Vesterport og de andre byporte i Faaborg.

Generalforsamlingen slutter ca. 22:00